Mobile learning with a twist

Dutch & Dillon is a Ghent-based start-up with a passion for mobile, learning, and fun. Not in that particular order, by the way.
Want to know more about our products and the team? Just go ahead and explore.

Original photo by Jeremy Ricketts on Unsplash

Privacyverklaring Augeo Academy

Oktober 2022 – versie 1Dutch & Dillon VOF, ontwikkelaar van de AUGEO ACADEMY app, stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact met Dutch & Dillon VOF kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie met ons deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Dit zijn uw "persoonsgegevens".Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de site of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.De verwerking van de persoonsgegevens binnen onze app de Augeo Academy app is onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische autoriteiten en haar rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze app of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. De toezichthoudende autoriteit in België is op heden de ‘Privacycommissie’ die zal omgevormd worden tot de ‘Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit’. Dit orgaan staat in voor klachten van personen inzake de verwerking van persoonsgegevens.De verwerking van persoonsgegevensDutch & Dillon VOF verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze diensten. De persoonlijke data en informatie die wij verwerken valt onder de volgende generieke categorieën:• Persoonlijke informatie. Deze bevat uw e-mailadres bij gebruik van de app de Augeo Academy app.• App informatie: Wij kunnen informatie verzamelen over jouw gebruik van onze applicatie, waaronder onder andere de antwoorden op quizvragen, open vragen en pollvragen.• Apparaat informatie. Wij kunnen informatie verzamelen over uw mobiele apparaat, bijvoorbeeld het hardware model, besturingssysteem en versie, software en bestandnamen en versies, voorkeurstaal en uniek apparaat-ID.De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen; Dutch & Dillon VOF verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:• U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; Deze diensten te verlenen, te onderhouden en te verbeteren
• Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten;
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Interne operaties uit te voeren
• Om wettelijke verplichtingen na te komen;
De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Dutch & Dillon VOF.Dutch & Dillon VOF zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan verwerkers of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt.Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens garandeert.Rechten van de betrokkeneWil u uw gegevens raadplegen, wijzigen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart, naar het e-mailadres [email protected]. Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen. De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld en binnen een redelijke termijn. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer wij kennis nemen van een datalek waardoor uw rechten en uw bescherming van persoonsgegevens dreigen te worden geschonden en er een hoog risico is, zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u als betrokkene worden geïnformeerd.Dutch & Dillon VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].Juistheid van uw gegevensU garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van Dutch & Dillon VOF.Aangaande minderjarigenOnze app en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan zullen wij deze informatie verwijderen.Informatie op de app en aansprakelijkheidDoor gebruik te maken van deze app verbindt u zich ertoe volgende gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Dutch & Dillon VOF bezit het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van deze app, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik en kopie van deze app, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch & Dillon VOF.Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze app aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de app te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.Dutch & Dillon VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u verdere informatie wilt aangaande bepaalde zaken, dient u contact op te nemen met de onderneming. Dutch & Dillon VOF is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.Algemene bepalingIndien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.DUTCH & DILLON VOF

Our products

Since early 2017, we've been creating two mobile learning products: Quink and Qurve. Both Quink and Qurve focus on learning, and yet they're quite different. While Quink is all about continuous learning, Qurve is ideal as an application for boosting learning events.
Please have a look and try them out!

The team

Dutch & Dillon was founded at the end of 2016 by two... historians. Jep, you read that right.
Mathias Vermeulen (left) is an L&D specialist with the heart and passion for technology. And for sports and music.
Hannes Dedeurwaerder (right) combines wit and writing skills, offering you the best content possible.
Oh, for those who are curious about the name Dutch & Dillon. It's a reference to one of the best action movies of all time.

Contact Us


Dutch & Dillon VOF
Gemeenteplein 9
9051 Ghent
VAT 0669.712.348